Jabatan pengangkutan malaysia

Advertisement

September 25th,2020

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA - Lonpac

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA BORANG PINDAAN (PERTUKARAN) DATA KENDERAAN DAN PEMILIK BERDAFTAR SEKSYEN 12 AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987. 17. B.G.5 (kg.) 18. Tahun Dibuat 19. B.G.6 (kg.) 22. B.T.T. (kg.) 23. Status asal C. PINDAAN BUTIR-BUTIR PEMILIK BERDAFTAR (Isikan ruangan yang hendak dipinda sahaja) 1. No. KP / Passport / 2. Kategori ...

September 25th,2020

PENGLIBATAN RASUAH DI KALANGAN AGENSI PENGUATKUASAAN KERAJAAN ...

Dec 13, 2018 ยท Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM), Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) (Bahagian Hal Ehwal Undang-undang, Jabatan Perdana Menteri; Mariah Ahmad, 2015). Secara ringkasnya, PDRM dan JIM merupakan agensi penguatkuasa

September 25th,2020

DASAR PENGANGKUTAN NEGARA - Prime Minister of Malaysia

4. Meningkatkan perkongsian mod pengangkutan awam 5.enyediakan sistem pengangkutan yang pintar dan M selamat 6. Memastikan bahawa sektor pengangkutan menggunakan sumber secara mampan dan mengurangkan impak terhadap alam sekitar Pertumbuhan ekonomi Malaysia telah disokong oleh pembangunan dalam sektor pengangkutan. Malaysia

September 25th,2020

UNDANG-UNDANG MALA YSIA

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 S U S U N A N S E K S Y E N B A H A G IA N I P E R M U L A A N S eksyen 1. T ajuk ringkas, pem akaian dan perm ulaan kuat kuasa 2. T afsiran 3. P elantikan 3 A. P em berikuasaan kepada D atuk B andar dan pegaw ai M ajlis B andaraya 4. K uasa D ato B andar dan w arden lalu lintas B A H A G IA N II

September 25th,2020

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA (JPJL8) PERMOHONAN LESEN ...

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA PERMOHONAN LESEN VOKASIONAL i) Sila baca panduan di muka sebelah sebelum mengisi borang ini ii) Gunakan HURUF BESAR iii) * Tandakan dalam petak berkenaan A. JENIS PERMOHONAN B. BUTIR-BUTIR PEMOHON 1. No. KP / Pasport / Polis / Tentera 2. Kategori 3. Nama 5. Poskod 6. Bandar 7. Negeri 8. Jantina (L / P) 9 ...

September 25th,2020

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA

2. Institute Maritime Malaysia (MIMA) 3. Malaysia Institute of Road Safety (MIROS) 4. Jabatan Keselamatan Jalan Raya(JKJR) 5. Jabatan Laut Malaysia(JLM) 6. Jabatan Pengangkutan Jalan(JPJ) 7. Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) 8. Lembaga Dius Api 9. Lembaga Pelabuhan Bintulu 10. Lembaga Pelabuhan Johor 11. Lembaga Pelabuhan Johor (Tg Pelepas) 12.

September 25th,2020

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - Batu Pahat

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 333 AKTA PENGANGKUTAN 1987 SUSUNAN SEKSYEN B AHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Pelantikan 3A. Pemberikuasaan kepada Datuk Bandar dan pegawai Majlis Bandaraya 4. Kuasa Dato Bandar dan warden lalu lintas 4A. Kuasa pegawai polis dan pegawai pengangkutan jalan ...

September 25th,2020

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN LESEN ...

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN LESEN MEMANDU (JPJL1) i) Sila baca panduan di muka sebelah sebelum mengisi borang ini ii) Gunakan HURUF BESAR A. JENIS PERMOHONAN B. BUTIR-BUTIR PEMOHON 1. No. KP / Pasport / Polis / Tentera 2. Kategori 3. Nama 4. Alamat 5. Poskod 6. Bandar 7. Negeri 8. Jantina (L / P) 9. Tempat Lahir (untuk ...

Advertisement