Informatika derslikleri

www.anl.az

"informatika va tatbiqi proqraml¥rma" (dars vasaiti). Bakl, 2000-Ci il, 232 sahifa. Kitabda informatikamn asaslarl va mühandis hesablamala- nnda çox rast galan adadi üsullar atrafll nazarden keçirilir. Paskal proqramlasdlrma dilinin tarkib hissalerina baxlllr va Turbo Pascal sisteminde Paskal-proqramlann hazrlanrnasr qaydalarl prh olunur.

Advertisement

September 11th,2019

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL …

4 Təhsil proqramının (kurikulumun) internet üçün hazırlanmasına məsul olanlar: Bibixanım İbadova, ARTPİ-nin ibtidai təhsilin kurikulumu úöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Akif Əliyev, ARTPİ-nin Ümumi orta və tam orta təhsil úöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə

September 11th,2019

6 INFO MV rus-z

4 –Пояснения. Даны некоторые разъяснения, связанные с фактами, выявленными во время деятельности.

September 11th,2019

derslik ve nesriyyat - edu.gov.az

-Dərslik komplektlərinin tələb olunan meyarlar üzrə qiymətləndirilməsinin şəffaf,obyektiv aparılmasıüçün DQŞ-nin üzvlərinin, ekspert qruplarının seminar-treninqlərinin təşkili

September 11th,2019

Biologiya 7-ci sinif - coqrafiya.blogspot.com

CANLILAR ALƏMİNİN MÜXTƏLİFLİYİ VƏ ONUN ÖYRƏNİLMƏSİ 1-ci fəsil Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi 1. Canlı orqanizmləri öyrənən elm sahələri İnsanlar tərəfindən yaradılan qurğuların, cihazların bir çoxu bitki və heyvanların quruluşuna

September 11th,2019

www.anl.az

"informatika va tatbiqi proqraml¥rma" (dars vasaiti). Bakl, 2000-Ci il, 232 sahifa. Kitabda informatikamn asaslarl va mühandis hesablamala- nnda çox rast galan adadi üsullar atrafll nazarden keçirilir. Paskal proqramlasdlrma dilinin tarkib hissalerina baxlllr va Turbo Pascal sisteminde Paskal-proqramlann hazrlanrnasr qaydalarl prh olunur.

September 11th,2019

AZƏRBAYCAN RESPUBLİ Ə İ AZ RBAYCAN DÖVL

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ B A L O Ğ L A N Q U L İ Y E V Pedaqoji elmlər namizədi, dosent, Azərbaycan Respublikasını «Fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi», SSRİ idman ustası FİZİKİ TƏRBİYƏNİN NƏZƏRİ-METODİK VƏ PRAKTİK İŞLƏRİNİN ƏSASLARI Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin

September 11th,2019

Ramin MAHMUDZADӘ İ ә İNFORMATİKA

4-cü sinif “İnformatika” fənninin tədrisində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi. Bütün praktik işlər kompyuterdən istifad əni nəzərdə tutur. İnternetə çıxış imkanı olan məktəblər 5-ci mövzu – “İnternet və elektron poçt” mövzusunu keçərkən İnternetdən istifadə edə bilərlər. “Kla-

Advertisement